І етап всеукраїнської олімпіади з хімії 2019-2020н.р.

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 2019-2020н.р.

І етап олімпіади з хімії проводиться в 7-11 класах по вивченому матеріалу цього року та минулих років.

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ

7 клас

Завдання із джерела: http://solonynka.blogspot.com/p/blog-page_7.html

    1. З даного переліку випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей: цукор, мінеральна вода, сода, повітря, спирт, алюміній, залізний цвях, природний газ, кухонна сіль, кисень. (1б.)

    2. З даного переліку випишіть окремо фізичні і хімічні явища:        

а) випаровування води;

б) випадання снігу;

в) виділення газу при взаємодії харчової соди з лимонною кислотою;

г) горіння газу;

д) плавлення льоду;  

 є) ржавіння заліза. (1б)

3. Назвіть хімічні елементи: а) S; б) Na; в) N; г) Н; д) Fе. (1б.)

 4. Визначте відносні атомні маси таких хімічних елементів: а) О; б) Мn; в) F; г) Li; д) Mg. (1б.)

    5. З даного переліку випишіть окремо формули простих і складних речовин: Fе; Р; Ва(ОН)2; Н2; НF; Н2О; Мn2О7; О3; NН4ОН; S8;Na2SO3. (1б.)

    6. Напишіть формулу речовини , якщо вона складається з: а) атома Кальцію і атома Оксигену; б) атома Нітрогену і трьох атомів Гідрогену; б) двох атомів Гідрогену, атома Сульфуру і трьох атомів Оксигену; г) атома Магнію, атома Карбону і трьох атомів Оксигену. (1б.)

    7. Охарактеризуйте фізичні властивості таких речовин: а) мідь; б) вода; в) цукор. (1б.)

    8. Про який хімічний елемент йдеться, якщо він належить до: а) V групи головної підгрупи та 3 періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва; б) 2 періоду періодичної системи Д. І. Менделєєва та має відносну атомну масу 16; в) ІІІ групи періодичної системи Д. І. Менделєєва та має відносну атомну масу 27. (1б.)

    9. У лабораторії є суміш глини, кухонної солі, тирси і залізних ошурок. Як розділити дану суміш? (2б.)

    10. Опишіть будову спиртівки та полум’я. Вкажіть, яких правил безпеки потрібно дотримуватись, працюючи із спиртівкою. (2б.)

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ

8 клас

    1. З даного переліку випишіть окремо назви чистих речовин і сумішей: морська вода, кухонна сіль, повітря, спирт, сірка, бензин, газована вода, залізний цвях, балонний газ, кальцинована сода. (1б.)

    2. З даного переліку випишіть окремо фізичні і хімічні явища: а) плавлення цукру; б) замерзання води; в) утворення туману; г) горіння спирту; д) вітер; є) ржавіння заліза; ж) виникнення запаху при горіння пташиного пір’я. (1б.)

    3. Дайте характеристику елемента № 17 ( положення в періодичній системі, число електронів, протонів, нейтронів, атомна маса, протонне число, нуклонне число, електронна конфігурація та графічна формула ) (1б.)

    4. Розчин якої сполуки має зелений колір:

а) NiSO4; б) FeSO4; в) CuSO4; г) CoSO4. (1б.)

    5. З даного переліку випишіть окремо формули  простих і складних речовин: F; S8; Са(ОН)2; НСl; Fе; Аl; Мn2О7; О3; NН3; Na2SiO3. (1б.)

    6. Напишіть формулу речовини , якщо вона складається з: а) атома Магнію і атома Оксигену; б) атома Карбону і чотирьох атомів Гідрогену; б) атома Мангану і двох гідроксильних груп; г) атома Кальцію і двох нітратних груп. (1б.)

    7. Складіть рівняння хімічних реакцій згідно їх схем (1б.):

а) N2 + О2 →;           

б) СН4 + О2 →;  

г) Nа + О2 →; 

д) КМnО4 →.

    8. Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі, залізних ошурок і річкового піску: а) випарювання; б) фільтрування; в) дія магнітом; д) розчинення. (1б.)

    9. Яка формула відповідає сполуці, якщо вона складається з атома Алюмінію, атома невідомого елемента та чотирьох атомів Оксигену, а її відносна молекулярна маса дорівнює 122. (2б.)

    10. Обчисліть масову частку Н в формулі сполуки NH4ОН. (2б.)

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ

9 клас

    1. Явище існування декількох простих речовин, що утворені атомами одногохімічного елемента, має назву: а) анізотропія; б) алотропія; в) мізантропія;  г) мезомерія. (1б.)

    2. В алхімії і астрології існують стійкі асоціації між металами і небесними тілами,як, наприклад, Сонце – золото, Меркурій – ртуть, Марс – мідь тощо. Однак ці асоціації не мають наукового підґрунтя. А який хімічний елемент і за назвою і за поширеністю має безпосереднє відношення до Сонця?

А) Фосфор; б) Гідроген;    

в) Прометій; г) Гелій. (1б.)

    3. Визначте тип кристалічної гратки за фізичними властивостями речовини: мала твердість, летка, низька температура плавлення та кипіння: а) металічна;           

б) йонна; в) атомна; г) молекулярна. (1б.)

    4. Швидкість хімічної реакції не залежить від: а) температури; б) каталізатора;

в) маси реагентів; г) природи реагентів. (1б.)

    5. Глауберова сіль – це:

а) CaSO4∙2H2O;

б) Na2SO4∙10H2O;

в) Na2CO3∙10H2O;

г) FeSO4∙7H2O. (1б.)

    6. Розташуйте оксиди металічних елементів за збільшенням їхньої хімічної активності в реакції з водою:

а) кальцій оксид;

б) барій оксид;

в) магній оксид;

г) стронцій оксид. (1б.)

    7. Про який хімічний елемент йдеться якщо він належить до III групи періодичної системи хімічних елементів, а його відносна молекулярна маса вищого оксиду дорівнює 70? (1б.)

    8. Атом деякого хімічного елемента має на 5 електронів більше аніж йон цинку. Який це елемент? Напишіть його електроні конфігурації атома і йона. (1б.)

    9. Напишіть рівняння хімічних реакції згідно наведеної схеми:

Са → СаО → Са(ОН)→ КОН → КСl → НСl → ВаСl2. (2б.)

    10. В результаті реакції розчину сульфатної кислоти масою 16 г і надлишку барійхлориду утворився осад масою 5,7 г. Обчисліть масову частку кислоти в розчині. (2б.)

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

10 клас

    1. Яку з наведених сполук добувають у промисловості синтезом двох простих речовин? А) бензен; б) метаналь; в) амоніак; г) сульфур (VI) оксид. (1б.)

     2. Позначте катіони, що спричиняють твердість води:

а) Ca2+ i Al3+; в) Mg2+ i Ca2+; г) Ca2+ і Zn2+; д) Ва2+ і Mg2+.(1б.)

    3. При розчиненні у воді амоній хлориду середовище розчину буде:   а) нейтральним;

б) лужним;

в) кислим;

г) солодким. (1б.)

    4. Теорію гібридизації електронних орбіталей запропонував:

а) Бутлеров;                   

б) Інгольд;

в) Полінг;

г) Марковников. (1б.)

    5. Визначте об’єм водню (л, н.у.), що виділяється при розчиненні 5,6 г заліза в розчині хлоридної кислоти: а) 2,24 л; б) 4,48л; в) 1,12 л; г) 6,72л. (1б.)

    6. Укажіть тип хімічної реакції між газуватим амоніаком і гідроген бромідом: а) гідрування; б) заміщення; в) бромування; г) сполучення. (1б.)

    7. Завершіть  рівняння дисоціації сполук (1б.):

КMnO4 + КІ + Н2SO4 →

    8. В результаті реакції одновалентного металу масою 9,2 г і води виділився водень кількістю речовини 0,2 моль. Про який метал іде мова? (1б.)

    9. Напишіть рівняння хімічних реакцій згідно наведеної схеми (2б.):

С → СаС2 → С2Н2 → С2Н4 →  С2Н6 → С2Н5NO2 → С2Н22

    10. Яка формула сполуки, якщо вона складається з атома Літію, атома Гідрогену, атома невідомого елемента та чотирьох атомів Оксигену, а її молярна маса дорівнює 304 г/моль. (2б.)

Подивитися завдання обласного етапу можна за посиланням https://www.sciencechemistry.org.ua/olimpiadni-zavdannya-z-himiyi-oblastr/

I ЕТАП ОЛІМПІАДИ З ХІМІЇ 

11 клас

1. Визначте формулу слабкого електроліту, що застосовується в кулінарії для консервування овочів: а) НСl; б) ΝаОН; в) СН3СООН; г)  СН3СООΝа. (1б.)

2. Формула ароматичного аміну:

а) CH3–NH2;

б) СН3–CH2–CH2–NH2;                        

в) CH3–NH –СН3; г) C6H5 –NH2. (1б.)

3. Який із названих засобів побутової хімії при необережному поводженні з ним може спричинити хімічні опіки на шкірі?

А) освіжувач повітря (аерозоль, що містить пропан);

б) засіб для прочищення каналізаційних труб (гранули натрій гідроксиду);

в) мийний засіб для скла (рідина, що містить гліцерол);

г) добриво для кімнатних рослин (гранули калій нітрату). (1б.)

4. Крохмаль як полісахарид складається переважно із залишків:

а) рибози;              

б) лактози;

в) α-глюкози;

г) β- глюкози. (1б.)

5. Полімером, що не переробляється в природі мікроорганізмами та забруднює навколишнє середовище, є:

а) крохмаль; б) целюлоза; в) білок; г) поліетилен. (1б.)

6. Синтетичне волокно – це: а) вовна; б) бавовна; в) віскоза; г) капрон. (1б.)

7. Зобразіть структурні формули сполук за їх назвами: а) 2,2,4-триметил-3,4-дихлоргексан; б) 3,5,6-тригідрокси-2-метилоктан. (1б.)

8. За допомогою яких дослідів можна розпізнати глюкозу та фенол. Відповіді обґрунтуйте і підтвердьте рівняннями реакцій. (1б.)

9. Напишіть рівняння хімічних реакції згідно наведеної схеми:

С → СО2 → С6H12O6 → С2Н5ОН  → С2Н4 → С2Н5Сl → С4Н10 (2б.)

10. Суміш магнію і цинку масою 8,00 г обробили розчином хлоридної кислоти масою 40 г, з масовою часткою розчиненої речовини 16 %, в результаті чого виділився газ об’ємом 3,64 л. Обчисліть масові частки металів у вихідній суміші та склад суміші, що утворилася. (2б.)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *